Tổng số lượt xem trang web

Thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014

LỊCH THU HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG CÔNG ĐOÀN CHO LỚP K6


NOÂNG THOÂN CHI NHAÙNH MAÏC THÒ BÖÔÛIÑoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

PHOØNG GIAO DÒCH HOAØNG DIEÄUTP. HCM, ngaøy 18 thaùng 02 naêm 2014

LÒCH THU HOÏC PHÍ KYØ II NAÊM HOÏC 2013 - 2014 ÑAÏI HOÏC LUAÄT TP.HCM      P.B


Kính göûi: - CAÙC PHOØNG BAN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LUAÄT TP.HCM


                  - CAÙC ÑÔN VÒ LIEÂN KEÁT ÑAØO TAÏO
TU NGAY 27/2/2014 DEN NGAY 14/3/2014

                                          NGAØY
ÑÒA ÑIEÅM

27/2
28/2
2/3
3/3
4/3
5/3
6/3
7/3
10/3
11/3
Ghi chuù

T5
T6
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T2
T3

Lôùp TTBD Chính trò Q.5
Saùng


Buoåi saùng thu töø 8h30 - 10h00
Buoåi chieàu thu töø
14h00 - 15h30
Buoåi toái thu töø:
17h00 - 18h 30
*Sau thôøi gian treân neáu sinh vieân naøo chöa noäp hoïc phí, ñeà nghò sinh vieân qua phoøng   B101 tröôøng ÑH Luaät TP.HCM ñeå noäp hoaøn thaønh hoïc phí
* Sinh vieân noäp qua TK: 1900201255418 NH No&PTNT Chi nhaùnh Maïc Thò Böôûi, Ñôn Vò höôûng: Tröôøng Ñaïi hoïc Luaät TP.HCM
(SV ghi roõ MSSV, hoï teân, lôùp,noäi dung noäp, noäp ñuùng soá tieàn, )

ChieàuToái
x
x
x
xLôùp TTBD Chính trò Q.10
SaùngChieàu


x
Toái


x
Tröôøng Trung caáp Coâng Ñoaøn
SaùngChieàuToái
x
x

Lp Mai Linh
Saùng


x
Chieàu


x
ToáiLôùp Nhaø Beø K1
Saùng
x


ChieàuToái   Lôùp Goø Vaáp(K1,K2)
SaùngChieàuToáix
x


Lôùp CBTP
SaùngChieàuToái
x
x

Lôùpû Taân Thuaän
THU TU NGAY 12/3 DEN NGAY 14/3 NAM 2014